KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 31tháng 5 năm 2017 của UBND huyện CưMgar về việc phê duyệt kế hoạch huy động trẻ đến trường Mầm non, Mẫu giáo; tuyển sinh vào lớp 1 tiểu học, lớp 6 THCS và tuyển sinh vào lớp 6 Trường Phổ thông dân tộc nội trú năm học 2017-2018;
Căn cứ kế hoạch số 22/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện CưMgar về huy động trẻ đến trường Mầm non, Mẫu giáo; tuyển sinh vào lớp 1 tiểu học, lớp 6 THCS và tuyển sinh vào lớp 6 Trường Phổ thông dân tộc nội trú năm học 2017-2018;
Căn cứ kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh cấp học mầm non năm học 2017-2018 của phòng GD&ĐT CưMgar.
Trường MN Hoa Hồng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
– Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, đúng độ tuổi, đảm bảo công khai, công bằng, khách quan. Thực hiện tốt phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi; góp phần nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường .
– Đảm bảo chỉ tiêu, đúng địa bàn dân cư thuộc phạm vi trường được phân công quản lý.
II. THỰC TRẠNG CỦA NHÀ TRƯỜNG:
–         Số học sinh còn lại sau năm học 2016-2017: 173
–         Số giáo viên hiện có: 14 người
–         Số phòng học hiện có: 06 phòng.
III. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2017-2018:
1. Đối tượng tuyển sinh: 
– Nhà trẻ: Trẻ ở độ tuổi từ 25 đến 36 tháng (Sinh từ tháng 01 đến tháng 7 năm 2015).
– Mẫu giáo: Trẻ 3, 4, 5 tuổi (Sinh năm 2012, 2013, 2014).
Có hộ khẩu thường trú tại các tổ dân phố 2, 5, 6, 7, 8 thuộc thị trấn Quảng Phú.
Nếu còn chỉ tiêu sẽ tuyển các đối tượng thuộc các tổ dân phố khác thuộc địa bàn thị trấn Quảng Phú.
2. Thời gian tuyển sinh:
– Từ ngày 05 đến ngày 11 tháng 7 năm 2017.
3. Hồ sơ tuyển sinh: Bao gồm
– Đơn xin nhập học (Theo mẫu chung của nhà trường);
– Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
– Sổ hộ khẩu (Để đối chiếu với giấy khai sinh và địa bàn tuyển sinh theo quy định);
– Phiếu tiêm chủng;
– Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).
4. Dự kiến số lớp, số học sinh:

Độ tuổi Số lớp Chỉ tiêu phòng giao Số trẻ hiện
có tại trường
tính đến T5/2017
Dự kiến số trẻ tuyển mới năm học 2017- 2018 Tổng số học sinh
25- 36 tháng 01 30 0 30 30
Mầm (2014) 01 160 37  0 37
Chồi (2013) 02 56 0 56
Lá (2012) 02 80 0 80
Tổng 06 190 173 30 203

5. Hình thức tuyển sinh:
5.1. Đối tượng là học sinh cũ (Sinh năm 2012, 2013, 2014 đã học tại trường năm học 2015 – 2017):
– Làm thủ tục đăng ký lại  ngày 05/7/2017.
5.2. Tuyển mới:
– Sau khi tổng hợp số lượng học sinh cũ đăng ký lại, tổ chức tuyển mới đến đủ chỉ tiêu của năm học 2017-2018.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Chủ động phối hợp với UBND thị trấn trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn được phân công;
Thông báo kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh trên Website, bảng tin của nhà trường;
– Thành lập hội đồng tuyển sinh, thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch.
Hiệu trưởng

Vũ Thị Dung