Trường MN Hoa Hồng tổ chức tuyển mới học sinh năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO

Sau khi tổng hợp số lượng học sinh đã học tại trường năm học 2016-2017 đăng ký lại. Trường MN Hoa Hồng tổ chức tuyển mới học sinh năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
1.     Số lượng tuyển mới:
–         Nhà trẻ: 30 học sinh;
–         Chồi (Sinh năm 2013): 04 học sinh;
–         Lá (Sinh năm 2012): học sinh thuộc địa bàn các tổ dân phố 2,5,6,7,8.
2. Thời gian tuyển mới:
01 ngày (Bắt đầu vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 07 tháng 7 năm 2017.
Vậy nhà trường thông báo để nhân dân trên địa bàn được biết.

                                               Quảng Phú, ngày 06 tháng 7 năm 2017
                                                                     Hiệu trưởng

                                                                    Vũ Thị Dung